lista_horna.jpg

JUDr. Kamil L í š k a


súdny exekútor
Bratislava
mec.jpg, 1,0kB

Návrh na vykonanie exekúcie

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.
Ak má oprávnený k dispozícii dátum narodenia povinného a rodné číslo, je potrebné ich v návrhu uviesť.
Návrh na vykonanie exekúcie je potrebné doručiť na exekútorský úrad dvojmo a musí obsahovať potrebné prílohy, a to exekučný titul s potvrdením o vykonateľnosti 2x (originál alebo úradne overenú fotokópiu), plnomocenstvo pre právneho zástupcu 2x (v prípade, že oprávnený je právne zastúpený), súdny poplatok za vydanie poverenia v podobe kolku v hodnote 16,50 EUR (pokiaľ oprávnený nie je oslobodený od súdneho poplatku).
Na požiadanie spíšeme návrh oprávneného na vykonanie exekúcie do zápisnice.